آئین و مراسم جشن کاکل استان خراسان‌جنوبی در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شد

کاکل در فرهنگ فارسی عمید به معنی دسته ای از موی میان سر که آن را بلند نگه می دارند است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی ،در مزارع گندم گاهی خوشه های گندم به دور هم پیچ خورده و رو به قبله می ایستد که دهقانان استان خراسان جنوبی این عمل را نتیجه خیر و برکت دانسته و به فال نیک می دانند و جشن می گیرند. سید احمد برآبادی مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی در این خصوص گفت ، جشن کاکل از جمله مراسمی است که مردم به شکرانه لطف الهی در مرداد و اوایل شهریور(زمان گندم درو) برپا می کنند و در همان زمینی که کاکل بوجود آمده قربانی می کنند. او افزود: این کاکل درهمه زمین ها بوجود نمی آید و در بعضی از زمین ها که می باشد اعتقاد دارند که به نیت و اعمال صاحب زمین بستگی دارد.
فریبا کاهنی کارشناس مردم شناسی اداره کل نیز در باره جشن کاکل اضافه کرد: در هر زمین از یک تا سه کاکل امکان دارد وجود داشته باشد و در داخل هر کاکل بلبل یا گنجشک لانه می کند و تخم می گذارد و جلوتر از این که موقع درو شود و خواسته باشند کاکل را درو کنند بچه بلبل ها از تخم بیرون آمده و پرواز می کنند. خانه ای که در داخل کاکل درست کرده اند می ماند که در اصطلاح محلی به آن «کل بلبل» می گویند.او گفت : ابتدا همه گندم های اطراف را درو می کنند و در محلی آنها را روی هم انبار می کنند. بعد از این مرحله قسمت کاکل را که می خواهند درو کنند ابتدا با صلوات شروع می کنند و یک نفر از بزرگان در داخل زمین چاووشی می خواند بعد گوسفندی را آورده و دور زمین و در همان محل کاکل دور داده و در همان جا ذبح می کنند به طریقی که خون گوسفند به روی خوشه های گندم کاکل بریزد و چند خوشه از گندم های کاکل را درو می کنند و با عجله و سریع به طوری که حتی پشت سرش را نگاه نمی کند خوشه ها را برده و روی خرمن گندم می گذارد به نیت این که خیر و برکت به همه گندم ها اثر کند.
کاهنی ادامه داد : گوشت گوسفند را بین افراد مستمند و فقیر تقسیم می کنند. مردم براین باورند که اگر خانواده ای در زمینش کاکل وجود دارد و سع مالی نداشته باشد می تواند با قربانی یک مرغ یا خروس جشن کاکل خود را انجام دهد و گوشت آن را بین افراد فقیر تقسیم نماید.
این آئین و مراسم  به شماره 2227-99/10/16 درفهرست آثار معنوی کشور(ناملموس) ثبت گردید.

Share this article

نویسنده

روابط عمومی
نظر دادن