بازپرداخت تسهیلات حوزه گردشگری خراسان جنوبی امهال میشود

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری خراسان جنوبی گفت: «بازپرداخت تسهیلات قبلی دریافت شده در حوزه گردشگری تا پایان سال ۹۹ امهال و با تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال جاری نیز موافقت شد.»

بهگزارش روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی، علی اکبر اکبریراد روز دوشنبه 26 آبان ماه اظهار کرد: «صنعت گردشگری یکی از حوزههایی است که با شیوع کرونا با بیشترین آسیب و خسارت مواجه شده است.»
او گفت: «براساس مصوبات ستاد ملی کرونا ویژه کسب و کارهای آسیبدیده حوزه گردشگری برای رستههای مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا تسهیلاتی فراهم میشود.»
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری خراسان جنوبی اظهار داشت: «بر این اساس علاوه بر امهال تسهیلات و تمدید مهلت پرداخت حق بیمه کارفرما، با امهال هزینههای آب، برق و گاز سال جاری و هزینههای مالیاتی سررسید امسال تا پایان امسال موافقت شده است.»
اکبریراد عنوان کرد: «با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیبدیده این حوزه براساس بنگاه محوری، مطابق دستورالعمل مصوب کارگروه موافقت شد.»
او گفت: «متقاضیان مجاز هستند تا پایان آذر ماه سال جاری ثبتنام کنند و بازپرداخت اقساط این تسهیلات از اول اردیبهشت سال آینده خواهد بود.»
اکبریراد افزود: «بنگاههایی که با دستورالعمل قبلی تسهیلات دریافت کردهاند نیز مجاز به دریافت مابه التفاوت تسهیلات طبق دستورالعمل جدید خواهند بود.»

 

Share this article

نویسنده

روابط عمومی
نظر دادن