دیدار مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با تحریریه روزنامه «خراسان جنوبی»

«حسن رمضانی» مدیـر کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری استان بـه همـراه «حسـین عبـاس زاده» معـاون صنایـع دسـتی و «محمـود بسـتانی» مسـئول روابـط عمومـی اداره کل به مناسبت 15 سالگی روزنامه خراسان جنوبی با تحریریه روزنامه خراسان جنوبی دیدار کرد و خدا قوت گفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، «حسـن رمضانی» به سابقه طولانی فرهنگـی روزنامـه خراسـان که 71 سـاله شـده و 15 سـالگی «خراسـان جنوبـی»، اشـاره و اظهـار کـرد: داشـته هـای فرهنگـی، هنـری و تاریخـی خراسـان بـه حـدی مشـمولیت دارد کـه در شـعر، معمـاری و نگارگـری از سـبک خراسـانی در کنـار دیگـر سـبک هـای مطـرح ایرانـی و جهانـی از آن نام برده می شـود و همین قابلیت های بزرگ، وظیفه روزنامه خراسان را برای معرفی این ظرفیت ها خطیر و حسـاس کرده اسـت.
او افزود: مبـدع راه انـدازی روزنامـه هـای اسـتانی، روزنامه خراسـان بود و همین بدعت سـبب شـد مـورد اقبـال عمومـی قـرار گیـرد.
رمضانی خواستار شد: بـا توجـه بـه گنجینه هـای غنـی که خراسـان جنوبـی در حـوزه فرهنـگ، هنـر، تاریـخ و ... دارد بـه معرفـی آن هـا از طریـق روزنامـه خراسـان کـه در گسـتره ملـی منتشـر مـی شـود پرداختـه شـود تا افـزون بـر خراسـان جنوبی هـا دیگـر ایرانیـان نیز با ایـن گنجینـه هـای توانمند آشـنا شـوند.
دیگـر انتظار مدیر کل، این بود که در کنار مطالبی کـه از میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ... در صفحه فرهنگ «خراسان جنوبی» منتشـر می شود به منابع غنـی خراسـان جنوبی کـه چندان هم شـناخته شـده نیسـت مانند ادبیـات، مشـاهیر، هنرهـای دراماتیک و تجسـمی و ... نیـز پرداختـه شـود.
او بـا گلایـه از این کـه حتـی مشـاهیر خراسـان جنوبـی در عرصـه هـای مختلف برای مردم بیرجند و استان ناشناخته است، خواسـتار شناسـایی قابلیت های قابل و فاخر اسـتان از طریـق معرفـی آن در روزنامـه خراسـان و خراسـان جنوبـی شـد.
حضـور مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، خاطره های مسـئولیت «رمضانـی» را در ابتـدای تشـکیل اسـتان بـه عنـوان مسـئول روابط عمومی اسـتانداری و بعد از آن رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـلامی بیرجند بـرای معاون سردبیر روزنامه خراسان جنوبی که خود در آن زمان سرپرسـت دفتـر روزنامـه خراسـان در اسـتان بـود، تداعی کرد.
معاون سردبیر روزنامه خراسان جنوبیضمن بیان اینکه  نیز درباره انتظارهای مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از روزنامه خراسان جنوبی، برای اختصاص ستونی در صفحه فرهنگ روزنامه به مقوله گردشگری و معرفی اماکن استان اعلام آمادگی کرد. مهندس «مجتبی نوریان»، این موضوع را نیز یادآور شد که مدیران، معاونان و کارشناسان این اداره کل می توانند با نوشتن یادداشت ها و مطالب تخصصی و حرفه ای زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان را با توانمندی های گردشگری، تاریخی و صنایع دستی استان فراهم کنند.

 

Share this article

نویسنده

روابط عمومی
نظر دادن