معرفی 1363 نفر جهت طرح پرداخت تمام سهم بیمه صنعتگران صنایع دستی خراسان جنوبی

با انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک صندوق اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، 1363 صنعتگر حائز شرایط در خراسان جنوبی جهت طرح پرداخت تمام سهم بیمه صنعتگران صنایع دستی معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی حسین عباس زاده معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل در این باره گفت: در راستای دستور معاون اول رئیس جمهور در خصوص پوشش گسترده بیمه ای شاغلان صنایع دستی و پیرو پیگیری های مکرر وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی و نیز تفاهم نامه همکاری مشترک صندوق اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ، با معاونت صنایع دستی، مقرر گردید پرداخت تمام سهم بیمه کلیه صنعتگران صنایع دستی متقاضی بهرمندی از خدمات بیمه ای صندوق مذکور در سال نخست توسط دولت انجام پذیرد، لذا با توجه به پیگیری های صورت گرفته اطلاعات 1363 صنعتگر حائز شرایط جمع آوری و جهت انجام مراحل بعدی به وزارتخانه ارسال گردیده است.

او اضافه کرد صنعتگران دارای شرایط بویژه صنعتگرانی که در آستانه 50 سالگی می باشند و همچنین صنعتگرانی که توان مالی مناسب جهت پرداخت هزینه های بیمه مشاغل آزاد تامین اجتماعی را ندارند می توانند از این طرح بیمه ای استفاده کنند . عباس زاده همچنین گفت پیرو اجرایی شدن طرح خوشه های صنایع دستی با حمایت های استاندار خراسان جنوبی تعداد 3 هزار نفر به مدت یکسال تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر قرار می گیرند.

Share this article

نویسنده

روابط عمومی
نظر دادن