خدمات الکترونیک اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی
«حوزه موزه ها و اموال فرهنگی»

 

 دریافت اسناد و مدارک