فهرست هتل های استان خراسان جنوبی

 

رديف شهرستان نام هتل اشتغال نام مدير تاریخ افتتاح تلفن  
 
 
1 بیرجند جهانگردي 28                                    آقای میرزایی 1/1/1348

32222331   32222320

7- 32229426- 32236380 ف

09155496045

 
2 بیرجند مقدم 4 آقاي صادق رسته مقدم 20/4/1354

32222827

32223837- 32238565 ف

09155618578

 
3 بیرجند

 

قائم

5 آقاي سيد علي سيادت 1/7/1387

32232039

32211244- 32223598 ف

09153623627

 
4 بیرجند کوهستان 45 آقای سید علی اکبر ذوالفقاری 8/4/1390

58323370 -58323369

58322580 ف

09153610238

 
5 فردوس عماد نظام 14 آقای علیرضا امیر حسنخانی 10/9/1389

32731201

32731200 (ف)

09153356500(آقای اکبری- مدیریت)

 
6 طبس بهمن 2 آقای مهدی دهقان 1/1/1374 09133550015  
7 طبس امیر 4 آقای مجید دهقان نیری 14/7/92

09131554260

32835555

 
8 بشرویه کیان 5 آقای عباس کیانی زاده 10/3/95

32771532

09153340040

 
9   بیرجند سپهر   آقای آذرکار 23/11/95

 

32232299-32239444