فهرست مشخصات مهمانپذيرهاي استان خراسان جنوبي          

ردیف شهرستان نام واحد درجه (ستاره) مجموع سوئیت ها محموع اتاقها محموع تختها تعداداتاق
باحمام بدون حمام
1 نفره 2 نفره 3 نفره 4 نفره 1 نفره 2 نفره 3 نفره 4 نفره 5 نفره
1 بیرجند آرين 2

-

12 31 0 0 0 0 2 5 3 1 16 نفره عمومي
2 بیرجند زمرد 2

-

19 48 1 5 0 0 0 5 5 1 2
3 بیرجند صفا 3

-

12 30 0 0 0 0 1 2 4 3 1
4 بیرجند کلبه 2

-

12 23 0 0 0 0 2 6 4 0 0
5 بیرجند نويد 1

10

13 64 0 6 7 3 0 4 1 2 0
6 بیرجند موحدی 1

-

15 30 1 9 1 0 0 4 0 0 0
7 فردوس آبگرم فردوس 2

25

50 210 0 0 75 0 0 0 0 0 0
8 فردوس سجاد 3

-

5 13 0 2 3 0 0 0 0 0 0
9 فردوس فردوسی 3

-

11 30 0 0 0 0 0 4 3 4 0
10 فردوس گلستان 2

-

17 45 1 6 1 0 0 4 4 0 0
11 قائن سعید 3

-

9 20 0 2 1 0 0 2 5 4 0
12 سربیشه سعادتي 2

-

7 20 0 0 0 0 0 3 5 0 0
13 سربیشه اندیشه 3

-

7 18 0 0 4 0 0 3 0 0 0
14 خوسف آبگرم لوت 1 - 30 16 0 0 30 0 0 0 0 0 0
15 خوسف حسام 3   5 19 1 . . 4 0 0 0 0 0
16 نهبندان جهان گستر 3

-

10 23 0 0 0 0 0 5 5 0 0
مجموع 35 234 640 4 30 122 7 5 47 39 15 3