ردیف شهرستان نام واحد درجه (ستاره) مجموع سوئیت ها محموع اتاقها محموع تختها تعداداتاق نام مدير تلفن سال بهره برداري نشاني كد
باحمام بدون حمام
1 نفره 2 نفره 3 نفره 4 نفره 1 نفره 2 نفره 3 نفره 4 نفره 5 نفره
1 بیرجند آرين 2

-

12 31 0 0 0 0 2 5 3 1 16 نفره عمومي علی اصغر مهیمنی

32225034

09159659424

1364 بيرجند م امام خميني بين جمهوري13و15 44/020/10/13/364
2 بیرجند زمرد 2

-

19 48 1 5 0 0 0 5 5 1 2 حسن مددي پور

32222671

09155642466

1362 بيرجند- خ جمهوري‌اسلامي پلاك 13 44/021/10/13/362
3 بیرجند صفا 3

-

12 30 0 0 0 0 1 2 4 3 1 سکینه شمس آبادی

32222213

09158609609

1367 بيرجند- خ جمهوري‌اسلامي19پ12 44/022/10/13/367
4 بیرجند کلبه 2

-

12 23 0 0 0 0 2 6 4 0 0 سید مصطفی حسین پور

32224652

09155616307

1390 خیابان جمهوری اسلامی مقابل هتل مقدم 44/004/10/13/3950
5 بیرجند نويد 1

10

13 64 0 6 7 3 0 4 1 2 0 سیدعلی اسلامی

32223849

ف 2239880

09155619177

09151158839

1375

بيرجند- خ حكيم نزاري

جنب بازارچه اسلامي

44/023/10/13/375
6 بیرجند موحدی 1

-

15 30 1 9 1 0 0 4 0 0 0 علیرضا موحدی

32212901

09156702681

1391 خیابان جمهوری اسلامی جمهوری 13 44/006/10/13/391
7 فردوس آبگرم فردوس 2

25

50 210 0 0 75 0 0 0 0 0 0 نبیلی مقدم

09155340612

32731191

09153347440

1345 روستاي برون- مجموعه آبگرم فردوس 44/024/10/13/345
8 فردوس سجاد 3

-

5 13 0 2 3 0 0 0 0 0 0 احمد پهلوان

32721010

32729277

09151372259

1387 فردوس- حاشيه ميدان جهاد-ابتداي خ امام 44/025/10/13/387
9 فردوس فردوسی 3

-

11 30 0 0 0 0 0 4 3 4 0 محمد علی مرحبی

32723257

09151372269

32729277

1365 فردوس- خ رسالت 44/017/10/13/365
10 فردوس گلستان 2

-

17 45 1 6 1 0 0 4 4 0 0 سید مجتبی جلیلی پروانه

32725558

32723823

09151342406

1350 فردوس- خ امام خميني 44/013/10/13/350
11 قائن سعید 3

-

9 20 0 2 1 0 0 2 5 4 0 محد حسين رجب زاده

32523735

32523734

09155618831

1360 قاين- م. مهديه1 44/018/10/13/360
12 سربیشه سعادتي 2

-

7 20 0 0 0 0 0 3 5 0 0 اسحاق سعادتي

32663637

09155624212

1383 سربيشه خ مطهري6)تعطیل موقت ) 44/007/10/13/383
13 سربیشه اندیشه 3

-

7 18 0 0 4 0 0 3 0 0 0 حسین درکی 32665006 1393 سربیشه – خیابان شهید گورکانی 5 پلاک 6 44/019/10/13/393
14 خوسف آبگرم لوت 1 - 30 16 0 0 30 0 0 0 0 0 0 داریوش خسروی 09151646200 1391 70 کیلومتری جنوب شهر خوسف 44/026/10/13/391
15 خوسف حسام 3   5 19 1 . . 4 0 0 0 0 0 علیرضا چوپانی 09158650525 1395 خوسف- بلوار امام رضا پلاک 46 44/003/10/13/395
16 نهبندان جهان گستر 3

-

10 23 0 0 0 0 0 5 5 0 0 مسعود جهانی

09153632976

32626155                              

1393 تعطیل 44/008/10/13/393
مجموع 35 234 640 4 30 122 7 5 47 39 15 3  
  نام شهرستان مهمانپذیر اشتغال بهره بردار تلفن سال تاسیس       آدرس کد
1 بیرجند آرين    2 علی اصغر مهیمنی

32225034

09151606850

1364 بيرجند م امام خميني بين جمهوري13و15 77010/2
2 بیرجند زمرد 2 حسن مددي پور

32222671

09153623877

1362 بيرجند- خ جمهوري‌اسلامي پلاك 13 77011/2
3 بیرجند صفا 2 آرمان یوسفی

32222213

09158609609

1367 بيرجند- خ جمهوري‌اسلامي19پ12 77012/2
4 بیرجند کلبه 2 سید مصطفی حسین پور

32224652

09155616307

1390 خیابان جمهوری اسلامی مقابل هتل مقدم 77013/2
5 بیرجند نويد 2 غلامرضا چاجي

32223849

ف 2239880

09155619177

1375

بيرجند- خ حكيم نزاري

جنب بازارچه اسلامي

77014/2
6 بیرجند موحدی 2 علیرضا موحدی

32212901

09371296877

1391 خیابان جمهوری اسلامی جمهوری 13 77016/2
7 فردوس آبگرم فردوس 35 خزاعی

09155340612

32731191

09153347440

1345 روستاي برون- مجموعه آبگرم فردوس 77017/2
8 فردوس سجاد 2 احمد پهلوان

32721010

32729277

09151372259

1387 فردوس- حاشيه ميدان جهاد-ابتداي خ امام 77018/2
9 فردوس فردوسی 2 محمد علی مرحبی

32723257

09151372269

32729277

1365 فردوس- خ رسالت 77019/2
10 فردوس گلستان 2 سید مجتبی جلیلی پروانه

32725558

32723823

09159348461

1350 فردوس- خ امام خميني 77020/2
11 قائن سعید 2 محد حسين رجب زاده

32523735

32523734

09155618831

1360 قاين- م. مهديه1 77021/2
12 سربیشه سعادتي 2 اسحاق سعادتي

32663637

09155624212

1383 سربيشه خ مطهري6 77022/2
13 سربیشه اندیشه 2 حسین درکی 32665006 1393 سربیشه – خیابان شهید گورکانی 5 پلاک 6 77024/2
14 خوسف آبگرم لوت 2 داریوش خسروی 09151646200 1391 70 کیلومتری جنوب شهر خوسف 77023/2
15 خوسف حسام 6 علیرضا چوپانی 09158650525 1395 خوسف- بلوار امام رضا پلاک 46 77027/2
16 نهبندان جهان گستر 2 مسعود جهانی

09153632976

32626155                              

1393 نهبندان- میدان شهدا 77026/2