فهرست مشخصات مجتمع های گردشگری استان خراسان جنوبي          

رديف شهرستان نام هتل درجه تعداد اتاق تعداد سوئيت تعداداتاق مجموع تخت ها نام مدير
باحمام بدون حمام
1 تخته 2 تخته 3تخته 4تخته 5تخته 2 تخته 3تخته
1 طبس مجتمع گردشگری نارنجستان 3 ستاره موقت 38 - - - 4 5 - - - 58

خانم عذرا اصلحی(کارفرما)

آقای طوسی(مدیر)

خانم کرمیان (مدیر داخلی)

فکس