مجتمع های گردشگری خراسان جنوبی

شهرستاننوع واحد گردشگرینام واحد گردشگرینام سرمایه گذارتلفننشانی
طبسمجتمع گردشگری – اقامتی و پذیرایینارنجستانعذرا اصلحی
طبس – میدان معلم – ابتدای جاده روستای خرو